Mìstská knihovna Hranice u Chebu - katalog Clavius
Hlavní stránka katalogu
generalcy
(626) 755-6248
Hlavná stránka katalógu

ON-LINE katalog - Zadání dotazu :  

3045066229

Vyhledávat :  ?
       (614) 426-3470


Instrukce : Do pøipravených polí formuláøe zadejte hledaný termín a stisknìte tlaèítko HLEDEJ. Pokud vyplníte více øádek, vyhledané výsledky budou splòovat všechna kritéria zároveò. Je možné použít pravostranného krácení slov ( nedoplòujte slova znakem * nebo ? ). Kliknutím na nadpis pole si zobrazíte rejstøík termínù použitých v tomto poli. Mùžete též použít formuláø pro (573) 227-2394.

Další možnosti : Seznamy a novinky, Vaše ètenáøské konto, Pøedregistrace ètenáøe, 708-477-9517.

Další možnosti vyhledávání : Souborný katalog nauèné literatury, Souborný katalog èlánkù